تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


آیا مشتری اشتباهات برند را می‌بخشد ؟

2016. április 24. 10:14 - kiol1242

تیم مشاوران مدیریت ایران : شاید فراموششدن یک برند اجتنابناپذیر باشد. در برخی موارد برندها کارهای انجام میدهند که موجب نارضایتی مشتریان بالقوه و بالفعل میگردد . که در شرکتها هزینهای کمپین تبلیغاتی برای انجام برند خویش میدهند, ایجاد شفافیت هرچه بیشتر استراتژیهای برای بازاریابی و فروش برای مخاطبین…

Tovább
komment