تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


یک مدیر فروش توانایی مدیریت چه تعداد فروشنده را دارد ؟

2016. november 04. 07:47 - kiol1242

چه تعداد فروشنده ؟ سوال اساسی بیشتری مدیران سازمان‌هایی که در حال تشکیل تیم فروش هستند و یا تیم فروش کنونی آنها از کارایی و اثربخشی لازم را برخور دار نیست :  – سوال :  یک مدیر فروش توانایی مدیریت چه تعداد فروشنده را دارد ؟ – پاسخ :  “بستگی دارد”. زیرا متغیرهای بسیاری در این بازی نقش دارند. برخی…

Tovább
komment