تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


چرا ۸% از فروشندگان ، ۸۰% فروش سازمان را انجام میدهد

2017. július 21. 18:20 - kiol1242

شانس به نتیجه رسیدن مذاکره فروش در جلسه اول ، یک‌به‌پنجاه است . بسیاری از فروشندگان بعد از شنیدن اولین یا دومین  پاسخ نه / پاسخ منفی ، از سوی کارفرما دلسرد شده و عقب‌نشینی می‌نمایند. صبر و مقاومت فروشنده ، عامل بسیار مهمی برای دستیابی به موفقیت است.   بیشتر مواقع مدیرعامل یا مدیر فروش به راه‌حل…

Tovább
komment