تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش

آمیخته بازاریابی ۴E به جای آمیخته بازاریابی ۴P

2018. február 23. 12:42 - kiol1242

آمیخته بازاریابی ۴Eهرکسی که یک کتاب در خصوص مدیریت بازاریابی خوانده باشد ، حتما با واژه ( آمیخته بازاریابی Marketing Mix ) آشنا است. اما در این مقاله میخواهیم در مورد آمیخته بازاریابی ۴E صحبت نماییم. اما پیش از آن در خصوص ۴P توضیحاتی ارائه خواهد شد.  آمیخته بازاریابی ۴P چیست ؟آمیخته بازاریابی ۴P از…

Tovább
komment