تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


رابطه برند والد با زیر برند Parent Brand & Sub-Brand

2016. szeptember 23. 13:15 - kiol1242

نویسنده : دکتر سیدرضاآقاسیدحسینیتیم مشاوران مدیریت ایران  همان‌طور که در یک خانواده بین والدین و فرزندان رابطه‌ای خاص وجود دارد. بین برند والد Parent Brand و زیر برند ( برند زیرمجموعه ) Sub-Brand نیز چنین رابطه‌ای برقرار است. از دیدگاه معماری برند ، برند والد را برند شرکتی Corporate…

Tovább
komment