تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


اصول و فنون مذاکره : 10 مهارت مذاکره فروش

2016. július 21. 20:43 - kiol1242

تیم مشاوران مدیریت ایران : ما در طول روز، همواره در حال مذاکره هستیم. مذاکره با خانواده، دوستان، همکاران و حتی مذاکره با خود. مذاکره کلید قفل ارتباط است. تمام فعالیتهای ارتباطی ما در محیط کار به نوبه خود یک مذاکره است. مذاکره برای استخدام، دریافت پاداش، دریافت وام، دفاع از برنامه پیشنهادی، خرید و…

Tovább
komment