تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


استراتژی برند متخاصم Hostile Brand

2016. május 06. 09:33 - kiol1242

تیم مشاوران مدیریت ایران :برند متخاصم Hostile Brand (برند سرکش) به برندهایی گفته می‌شود که با کم‌توجهی به مخاطب، به دنبال جلب‌توجه بیشتر وی است. در مقابل، برندهایی هستند که به دنبال ایجاد حس خوب در مشتری هستند. برند متخاصم، یک تقاضای قطعی دارد که مشتری باید در خصوص آن تصمیم بگیرد: یا دوستم داشته…

Tovább
komment